AYDINLATMA METNİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca, Özlem Karadağ Köse tarafından aşağıda açıklanan kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla toplanabilecek ve işlenebilecektir.

1)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş ve Şirket faaliyetlerinin ve operasyon süreçlerin planlanması ve Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; kredi değerlendirme, kredi ve finansman işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi ile krediye uygunluk araştırma ve incelemesinin farklı kaynaklar üzerinden gerçekleştirilmesi; kredi ve finansman süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri ile üretim faaliyetleri için gerekli yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası; sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; finans veya muhasebe işlerinin takibi; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; yasal sınırlar çerçevesinde sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi; Şirket’e yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, işe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Şirket yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların güvenlik kurallarına ve hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası, İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler için ozlemkkose@gmail.com e-posta adresinden Kişisel Veri Koruma Kanunu kapsamındaki politikaları temin edebilir ya da ekli başvuru formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Başvuru formunu PDF OLARAK İNDİRİN.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için; yerli ve yabancı iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, ilgili veya bağlı şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kişisel Veri Koruma Kanunu kapsamındaki “politikalar” sayfasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki veya elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmakta; toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde olarak sonuçlandıracağız. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; - kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, - kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Akat, Yıldırım Oğuz Göker Sk. No:33, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat kimlik teyidiniz yapılarak veya kimliğinizi teyit etmemizi sağlayarak Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile ya da ozlemkkose@gmail.com e-posta adresine ileti göndermek ve talep formunu doldurmak sureti ile tarafımıza iletebilirsiniz. Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, ücretsiz sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddi halinde, reddedilme gerekçeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.Adres:
Akatlar Mahallesi Hare Sokak No:18
34335 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 0212 270 27 06
WhatsApp: 0530 615 74 17
E-Posta: info@drozlemkose.com


Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

ÖNE ÇIKAN UYGULAMALAR

Botulinum Toksini

Devamını Oku >>

Masseter Botoksu

Devamını Oku >>

INSTAGRAM
BİZ SİZİ ARAYALIM